Garantinis aptarnavimas

Garantija įsigalioja ir galioja:

 • Jei įrangos montavimo ir paleidimo-derinimo darbus atliko licencijuota įmonė;
 • Jei įranga sumontuota laikantis gamintojo ir teisės aktų nustatytos tvarkos bei reikalavimų,

Garantija netaikoma:

 • Jei gedimas atsirado dėl Force Majeure aplinkybių (griaustinis, gaisras ir kt.);
 • Jei nebuvo laikomasi saugaus ir tinkamo įrangos montavimo, eksploatavimo ir priežiūros reikalavimų, Pirkėjas Prekes naudoja ne pagal įprastinę paskirtį, eksploatuoja įrangą remontuojamuose, rekonstruojamuose, nebaigtose statyti ar neatiduotuose eksploatuoti pastatuose;
 • Jei įrengimas sugadintas dėl ne nuo gamintojo priklausančių veiksnių;
 • Jei Pirkėjas, pastebėjęs Prekių trūkumus, toliau naudojasi Prekėmis;
 • Jei Pirkėjas Prekę savo nuožiūra papildė arba modifikavo;
 • Jei Prekės arba Prekės dalių serijiniai numeriai arba žymėjimo lipdukai yra sugadinti, pakeisti, arba pašalinti;
 • Jei įvyko elektros įtampos svyravimai (per žema įtampa, arba viršįtampis);
 • Montavimo darbams;
 • Natūraliai besidėvinčioms dalims.

Garantiniu atveju būtina pateikti šią dokumentaciją:

 • Pirkimo PVM sąskaitą-faktūrą;
 • Serijinį įrenginio numerį ir tikslų modelio pavadinimą;
 • Užpildytą defektinį aktą.

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Šį garantija galioja tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti ir sumontuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei įrenginys parduodamas arba montuojamas užsienio šalyse, tokiu atveju garantija netaikoma.

Garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neatnaujinamas.

Garantinio įsipareigojimo vykdymo tvarka ir taisyklės

Pardavėjas pateikia Prekes, įpakuotas į tarą, atitinkančią gamintojo šalies standartus. Kartu su Prekėmis perduodama ir visa su Prekėmis susijusi dokumentacija (vartojimo instrukcijos ir pan.).

Pirkėjas, priimdamas Prekes, privalo patikrinti perduodamų Prekių kokybę, asortimentą, komplektiškumą. Pardavėjas neatsako už Prekių trūkumus, jeigu jie buvo akivaizdūs ir normaliai atidus Pirkėjas juos galėjo pastebėti Prekių priėmimo momentu. Tuo atveju, jeigu Prekių priėmimo momentu negalima patikrinti Prekių dėl to, kad Prekės yra supakuotos, tai pretenzijos dėl akivaizdžių Prekių trūkumų gali būti reiškiamos ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių priėmimo.

Pardavėjas garantuoja parduodamų produktų kokybę bei nemokamai šalina defektus, atsiradusius dėl gamintojo kaltės, garantijos galiojimo metu. Defektų šalinimas vyksta Pardavėjo sprendimu, keičiant defektuotą detalę, jei reikiamą Prekių kiekį Pardavėjas turi savo sandėlyje ar kitais būdais pašalinant gedimą. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi Prekių kiekio savo sandėlyje, jis įsipareigoja šias trūkstamas prekes pristatyti per įmanomai trumpiausią protingą terminą. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už sugedusio ar netinkamai veikiančio įrenginio gedimo nustatymą ir Pardavėjo informavimą. Sugedęs ar neteisingai veikiantis įrenginys arba jo dalys turi būti nedelsiant pristatyti Pardavėjui. Gedimas bus užregistruotas tik tada, kai faktiškai gaunamas sugedęs įrenginys arba jo dalis. Pakeistos (defektuotos) dalys tampa Pardavėjo nuosavybe. Gavęs defektuotą įrenginį arba jo detalę, Pardavėjas turi teisę pats nustatyti įrenginio gedimo priežastis, o kilus įtarimui, kad Prekė sugedo ar neveikia dėl Pirkėjo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekė buvo sumontuota, eksploatuota ar prižiūrima nesilaikant gamintojo reikalavimų, nurodytų montavimo ir vartotojo instrukcijose, nesilaikant Sutarties, teisės aktų ar kitų reikalavimų taikomų Prekei, Pardavėjas gali, bet neprivalo samdyti atitinkamą specialistą, kuris nustatytų gedimo (defekto) priežastis. Specialistui nustačius, kad Prekė sugedo (neveikia) dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas atlygina Pardavėjui išlaidas susijusias su specialisto atliktu tyrimu.